Des "Demande de remboursement Minerval"
ass nemmen nach iwwert de sécuriséierten Zougang fir bei der Merter Musik ageschriwwe Schüler direkt ze erreechen.
Fir net iwwer d'Musik ageschriwwe Schüler kenne mer leider keen Remboursement bei der Gemeng ufroen.

Minerval EMMG
dese Formulaire ausfellen, ausdrecken, ennerschreiwen an un de President vun der Merter Musik schecken.