Galerie mat méi aal Fotoen

 

1. Fendel 1909 zu Waasserbelleg
d'Musik mat hierem 2. Fendel 1926
Foto vun der Merter Musek 1909
Foto vun der Merter Musek 1926
d'Merter Musik op verschidde Sortien

de Bueden Nickes op der Sprangprozessioun

Drauwefest zu Gréwemaacher

Halleffasten zu Waasserbëlleg 1952

Weih vum 3. Fendel den 3.09.1950

Fahnenweihe 1950

Comite 1950

Fahnenweihe 1950

1958

 

75e Anniversaire 4 -12 Juli 1981
...........

 

 

medailles 2002

  

 

Warken Alain Begma Isabelle Bechtold Moes Marianne Hirtt Léon Wantz Rene Wanderscheid Carlo Achten Ben délégué UGDA Stefanetti Gust Bourgmestre