mertert em 1955 vu Nord-Osten
Mertert haut vun Osten aus gesinn
hei prouwe mer
déi Merter Kiirch

Mertert em 1955 vu Süd-Osten eis Schëffer op der Musel
de Quai op der Musel
Mertert haut vu Nord-Osten